همسفران

ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد ، نه در آن چیزی که بدان می نگری _ آندره ژید